مجله اینترنتی پویش | تعرفه تبلیغات
60*648 تبلیغات بنری زیر هدر
1 هفته - سفارش و خرید
2 هفته - سفارش و خرید
1 ماه 120000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 300000 تومان سفارش و خرید
1 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
240*120 تبلیغات بنری در زیر هدر
1 هفته - سفارش و خرید
2 هفته - سفارش و خرید
1 ماه 100000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 250000تومان سفارش و خرید
1 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغات متنی در سطون ها
1 هفته - سفارش و خرید
2 هفته - سفارش و خرید
1 ماه 40000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 100000 تومان سفارش و خرید
1 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغ پاپ آپ در صفحه اصلی
1 هفته تماس بگیرید سفارش و خرید
2 هفته تماس بگیرید سفارش و خرید
1 ماه تماس بگیرید سفارش و خرید
3 ماه تماس بگیرید سفارش و خرید
1 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغ در انجمن
1 هفته تماس بگیرید سفارش و خرید
2 هفته تماس بگیرید سفارش و خرید
1 ماه تماس بگیرید سفارش و خرید
3 ماه تماس بگیرید سفارش و خرید
1 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
2 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغ بنر زیر پست ها
1 هفته - سفارش و خرید
2 هفته - سفارش و خرید
1 ماه 200000 تومان سفارش و خرید
3 ماه 500000 تومان سفارش و خرید
1 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
به طور دلخواه تبلیغات درخواستی شما
1 هفته تماس بگیرید سفارش و خرید
2 هفته تماس بگیرید سفارش و خرید
1 ماه تماس بگیرید سفارش و خرید
3 ماه تماس بگیرید سفارش و خرید
1 سال تماس بگیرید سفارش و خرید
2 سال تماس بگیرید سفارش و خرید